12.28.130 Pysäköinti yksityisalueella ilman lupaa tai luvatta.

a) kukaan ei saa pysäyttää, pysäköidä tai jättää ajoneuvoa yksityiselle tontille tai liikealueelle ilman omistajan, omistajan valtuuttaman edustajan, tällaisten tilojen tai omaisuuden laillisessa hallinnassa olevan henkilön tai niistä vastaavan henkilön nimenomaista tai hiljaista suostumusta.

b) kukaan ei saa pysäyttää, pysäköidä tai jättää seisoakseen yksityis-tai liiketiloja tai-tiloja tiettynä aikana tai paikassa taikka määräajaksi tai muulla tavalla sellaista ajoneuvoa, jonka omistaja, omistajan valtuuttama asiamies, tällaisia tiloja tai omaisuutta laillisesti hallussaan pitävä henkilö tai muu niistä vastuussa oleva henkilö on valtuuttanut.

c) seuraavat ajoneuvon pysäyttämistä, pysäköintiä tai seisaaltaan jättämistä koskevat seikat on sisällytettävä niihin, joiden katsotaan rikkovan A tai b alakohtaa sen mukaan, kumpi on sovellettavissa, mutta myös muut mainitsemattomat toimet voivat rikkoa edellä mainittua alakohtaa. (Ilmaisun ”pysäköinti” käytön seuraavissa esimerkeissä katsotaan sisältävän myös kollektiiviset ”pysähtymisen” ja ”seisaaltaan jättämisen”teot):

(1) Pysäköinti millä tahansa tyhjällä tontilla tai parantamattomalla tontilla, ellei postedsign tai valtuutettu vastuuhenkilö anna siihen myöntävää lupaa.;

(2) Pysäköinti sellaiselle parannetulle yksityiselle tontille, jota yleinen yleisö ei voi käyttää, paitsi jos pysäköinti tapahtuu asukkaan tai asukkaiden kutsusta tai vilpittömiin liiketarkoituksiin;

(3) Pysäköinti kerrostalon, hotellin tai liikeyrityksen pysäköintialueella tai-alueella, joka on merkitty kylteillä tai muilla merkinnöillä vuokralaisten, asukkaiden, työntekijöiden tai muiden kuin henkilöpysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipysäköintipaikkaa varten;

(4) Pysäköinti kadunvarsipysäköintialueella tai yksittäisen pysäköintikojun alueella tai alueella, joka on merkitty merkillä tai muulla merkinnällä, joka on varattu muun henkilön tai henkilöiden kuin kyseisen henkilön yksinomaiseen käyttöön,

(5) pysäköinti majoituskeskuksessa tai yrityspysäköintialueella tai-paikassa muuhun tarkoitukseen kuin liiketoimintaan liittyvään liiketoimintaan tai muuhun kuin tällaiseen liiketoimintaan liittyvään tarkoitukseen tai pysäköity pidempään kuin kohtuudella on tarkoituksenmukaista tällaisen liiketoiminnan harjoittaminen tai liiketoimintaan liittyvät toimet;

(6) sellaisen tilan tai kojun käyttäminen, joka on merkitty kylteillä tai muilla merkinnöillä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tietyn kaupan, toimiston tai liiketoiminnan yhteydessä,ja pysäköinti samaan tarkoitukseen kuin siihen, jota varten se on varattu;

(7) Pysäköinti mihin tahansa tilaan tai tilaan, joka on osoitettu kylteillä, sinisellä maalatuilla reunustuksilla tai muilla merkinnöillä, jotka on tarkoitettu yksinomaan liikuntarajoitteisten käyttöön, avehiclen, jossa ei ole mitään erottavaa rekisterikilpeä tai Kalifornian ajoneuvokoodin pykälän 22511.5 tai pykälän 9105 mukaisesti annetut kyltit;

(8) pysäköinti missä tahansa paikassa, jossa pysäköinti on kielletty, kuten se on merkitty merkein,merkinnöin, raidoituksin, kirjaimin jalkakäytävällä, punamaalatuin reunakaitein tai millä tahansa muulla tavalla,mukaan lukien(mutta ei rajoittuen) alueet ja paikat alueilla, jotka on varattu ajoneuvojen tai jalankulkijoiden liikkumiseen käytettäviksi liikenneväyliksi, rakennusten sisäänkäyntien tai uloskäyntien, palokaistojen, jalkakäytävien tai jalankulkukaistojen tai pyöräkaistojen luona tai niiden läheisyydessä, vapaat alueet rampeilla tai niiden läheisyydessä tai muut liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttämät tai käyttöön tarkoitetut tilat, parantamattomat alueet,vaaralliset alueet, suurempien ajoneuvojen käyttöön otettavat alueet kuten kuorma-autot, linja-autot, hätäkuljetusajoneuvot tai muut palveluajoneuvot taikka alueet, jotka on tarkoitettu muuhun tavanomaiseen erityiskäyttöön,

(9) paitsi silloin, kun on tarpeen välttää ristiriita muun liikenteen kanssa tai ajoneuvoliikenteen pysähtymisen tai vilpittömän hätätilanteen vuoksi, pysäköinti, seisominen tai odottaminen paikassa liikennekaistalla tai muulla tavalla, mikä häiritsee merkittävästi ajoneuvoliikenteen tai jalankulkijoiden tavanomaista liikkumista kyseisellä paikalla.;

(10) Pysäköinti omistajan, omistajan valtuuttaman edustajan, tällaisten tilojen tai omaisuuden laillisessa hallinnassa olevan henkilön tai muun niistä vastaavan henkilön yksityiselle omaisuudelle tai liiketiloille asettamien rajoitusten rikkominen;

(11) pysäköidyn, seisovan tai pysähtyneen ajoneuvon poistaminen tai siirtäminen yksityisestä kiinteistöstä tai liiketiloista on laiminlyöty tai hylätty noudattaen omistajan,tällaisten tilojen tai omaisuuden laillisessa hallinnassa olevan henkilön tai muun siitä vastuussa olevan henkilön antamaa ohjetta olla pysäköimättä, pysäyttämättä tai seisauttamatta ajoneuvoa tällaisille tiloille tai erityiselle paikalle antamaa ohjetta tai tällaisen henkilön antamaa ohjetta olla pysäköimättä, pysäyttämättä tai seisauttamatta ajoneuvoa tällaisille tiloille tai erityiselle paikalle; edellyttäen, että tätä pykälää ei sovelleta tekoon, laiminlyöntiin tai luopumiseen yksityisomaisuudesta tai määräyksen noudattamatta jättämiseen missään tämän säännöstön 11.64.040 kohdassa luetelluissa tapauksissa; tai

(12) yksityisellä kadulla pysäköimiseen sellaisen kiellon tai rajoituksen vastaisesti, joka on asetettu tai annettu tällaisen yksityiskadun omistavan yhdistyksen tai henkilön tai muun tahon viranomaiselle.

(d) Mikään tässä kohdassa ei vaikuta tai rajoita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja, joita kenellä tahansa voi olla minkään muun lain säännöksen, kuten Kalifornian ajoneuvolain pykälän 22658 mukaan, yksityiselle alueelle pysäköidyn ajoneuvon poistamiseksi tai poistamiseksi.

e) kaupunginvaltuuston toimintaperiaatteena on kannustaa asettamaan kauppakeskusten pysäköintitiloihin kylttejä, jotka muistuttavat pykälässä 21107 mainittuja kylttejä.8 California Vehicle Code, ilmoittaa yleisölle, että yksityisessä pysäköintilaitoksessa sovellettavat pysäköintisäännökset pannaan virallisesti täytäntöön viittauksin ja sakoin ja muutoin. Tämä ei kuitenkaan oikeuta kylttejä, jotka eivät ole kaupungin opasteiden valvonta-asetuksen tai muiden sovellettavien määräysten mukaisia; ja tällaisten merkkien lähettämistä ei pidetä edellytyksenä tai edellytyksenä tämän pykälän täytäntöönpanolle.

(f) kohdat 41102et seq. Kalifornian Ajoneuvolakiin viitataan ja se sisällytetään tähän kohtaan tällä viittauksella, ja sitä sovelletaan tämän pykälän rikkomisen yhteydessä samalla tavalla ja samalla laajuudella kuin mainittuja pykäliä sovelletaan yleisillä kaduilla tapahtuvista pysäköintirikkomuksista johtuviin syytteisiin. (Ord. 1080 § 1, 1978; prior code § 617-A9. 83)

Posted on

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.