12.28.130 parkeren op privéterrein zonder toestemming of op ongeautoriseerde wijze.

a) niemand mag een voertuig op privé-eigendom of bedrijfsruimten stilzetten, parkeren of staand laten staan zonder de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de eigenaar, de gemachtigde agent van de eigenaar, de persoon in het rechtmatige bezit van dergelijke ruimten of eigendommen, of een andere persoon die er de leiding over heeft.

b) niemand mag een voertuig op privé-eigendom of bedrijfsruimten stoppen, parkeren of staand laten staan op een tijdstip, of op een plaats daarop, of gedurende een bepaalde periode, of op enige andere wijze, die niet is geautoriseerd door de eigenaar, de gevolmachtigde van de eigenaar, de persoon in het rechtmatige bezit van dergelijke ruimten of eigendommen, of een andere persoon die daarvoor verantwoordelijk is.

c) de volgende handelingen van het stilleggen, parkeren of staan van een voertuig worden opgenomen in de handelingen die geacht worden in strijd te zijn met subparagraaf a)of B), al naar gelang van het geval, maar andere niet genoemde handelingen kunnen ook in strijd zijn met de subparagraaf. (Het gebruik van de term “parkeren” in de volgende voorbeelden wordt ook geacht collectieve handelingen van “stoppen” en “staan”te omvatten):

(1) parkeren op een willekeurig perceel of een niet-verbeterd onroerend goed, tenzij dit bevestigend is toegestaan door het (de) bericht (en) of door de bevoegde persoon;

(2) parkeren op een verbeterd privéterrein dat niet openstaat voor gebruik door het algemene publiek, tenzij dit parkeren op uitnodiging van de bewoner(s) of voor zakelijke doeleinden op het terrein is;

(3) Parkeren op een parkeerplaats op een andere straat of op een kavel of faciliteit van een appartementengebouw, hotel of bedrijfsbedrijf dat is aangegeven met Bord(s) of andere markering(s) om te worden bewaard voor gebruik door huurders, bewoners of werknemers of anderen, met uitzondering van de persoon die dit doet;

(4) Parkeergelegenheid in het straat parkeren gebied of het lot of de mogelijkheid van een individuele parkeerplaats kraam enige gebied dat is aangegeven door een bord of een andere markering(s) te worden gereserveerd voor het exclusieve gebruik van een persoon of andere personen dan de persoon dus parkeren;

(5) Parkeergelegenheid in ashopping center of business parkeerplaats of faciliteit voor een ander doel thandoing bedrijf met één of meer van de winkels of kantoren op de site, of voor het voornemen afziet niet gerelateerd aan een dergelijke onderneming of overige geparkeerd voor longerthan redelijkerwijs mogelijke te doen voor een zodanige bedrijfs-of van handelingen met betrekking tot suchbusiness activiteiten;

(6) gebruikmakend van een ruimte of stal die is aangeduid met een of meer borden of andere merktekens die bestemd zijn voor gebruik in een bepaalde opslagplaats, kantoor of bedrijf, en parkeergelegenheid in dezelfde ruimte voor een ander doel dan waarvoor deze is gereserveerd;

(7) parkeren in een stal of ruimte die is aangeduid met een of meer borden, blauw geverfde stoepranden of andere merktekens die bestemd zijn voor uitsluitend gebruik door lichamelijk gehandicapten,van een voertuig dat geen van de kentekenplaten vertoont of borden afgegeven overeenkomstig California Vehicle Code Section 22511.5 of Section 9105;

(8) Parkeren op anyspot waar dergelijke parkeren is verboden, zoals aangegeven door het teken(s), markeringen,striping, belettering op de stoep, rood geschilderde beteugelen, of door elk ander middel,met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de gebieden en locaties binnen een gebied gereserveerd voor ordesignated als rijstroken voor verkeer van voertuigen of voetgangers, clearareas op of in de buurt van gebouw ingangen of uitgangen, brandgangen, trottoirs of pedestrianor fietsstroken, heldere gebieden op of in de buurt van opritten of andere faciliteiten die worden gebruikt door orintended voor het gebruik van personen met een handicap, onverbeterde gebieden, gevaarlijke gebieden,gebieden om te worden gebruikt door grotere voertuigen zoals vrachtwagens, bussen, emergencyvehicles of andere voertuigen, of gebieden die zijn aangewezen voor een andere businessor speciale gebruik;

(9) Behalve whennecessary conflicten te vermijden met andere verkeer of door redenen van vehicledisablement of bona fide nood, parkeren, staan of te wachten op een locationwithin een rijstrook of anderszins, die substantieel interfereert met thenormal verkeer van voertuigen of voetgangers op deze locatie;

(10) Parkeren inbreuk op de beperkingen vermeld op enig ander teken of merk(en) dat (die) niet genoemd wordt (worden) in de voorgaande subrubrieken, dat (die) door de eigenaar, de gevolmachtigde van de eigenaar, de persoon in het rechtmatige bezit van dergelijke lokalen of eigendommen, of een andere persoon die er verantwoordelijk voor is (zijn);

(11) verzuim of weigering om een geparkeerd, staand of stilstaand voertuig van privé-eigendom of bedrijfsruimten te verwijderen of te verplaatsen, in overeenstemming met een opdracht daartoe van de eigenaar, de persoon in het rechtmatige bezit van dergelijke ruimten of eigendommen, of een andere persoon in rekening te brengen; of schending van een opdracht van deze persoon om een voertuig niet te parkeren, te stoppen of te staan op of op een bepaalde locatie op dergelijke ruimten of eigendommen; op voorwaarde dat deze sectie niet van toepassing is op een handeling of niet-nakoming of weigering om privé-eigendom te verlaten of op niet-naleving van een instructie om dergelijke eigendom af te staan, in een van de in artikel 11.64.040 van deze code genoemde gevallen; of

(12) parkeren op een privé-straat in strijd met een verbod of beperking vermeld op een signor markering(en) of kennisgeving die kennisgeving daarvan, geplaatst of gegeven door of onder gezag van de vereniging of persoon of andere entiteit die eigenaar is van of in rekening is gebracht met dergelijke privé-straat.

(d) niets in deze sectie doet afbreuk aan of beperkt de rechten of rechtsmiddelen die een persoon kan hebben krachtens een andere bepaling van de wet, zoals sectie 22658 van de California VehicleCode, om een voertuigparkeerplaats op privé-eigendom te verwijderen of te doen verwijderen.

e) het beleid van de gemeenteraad is gericht op het stimuleren van het plaatsen van borden op parkeerplaatsen voor winkelcentra die vergelijkbaar zijn met de in artikel 21107 genoemde borden.8 van de California Vehicle Code, om het publiek ervan in kennis te stellen dat de parkeervoorschriften die van toepassing zijn op de privéparkeergelegenheid, onderworpen zijn aan officiële handhaving door citaten en boetes en anderszins. Dit geeft echter geen toestemming voor borden die niet in overeenstemming zijn met de verkeersbordcontroleverordening van de stad of andere toepasselijke voorschriften; en het plaatsen van dergelijke borden wordt niet beschouwd als een voorafgaande voorwaarde voor de handhaving van deze sectie.

(f) secties 41102et volgende. van de California Vehicle Code worden verwezen naar en opgenomen in deze sectie door deze verwijzing en zal van toepassing zijn in verband met een Prosecution voor schending van deze sectie, op dezelfde manier en op dezelfdextent als genoemde secties zijn van toepassing op vervolgingen voor parkeerovertredingen die plaatsvinden op de openbare straten. (Ordonnantie 1080 § 1, 1978; voorafgaande code § 617-A9. 83)

Posted on

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.